Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt ABK US „Aktywnie Buduj Karierę” zajął 9. miejsce i znalazł się w gronie 28 pozytywnie ocenionych pomysłów spośród 129 aplikacji złożonych przez biura karier w Polsce w konkursie nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Kwota dofinansowania w wysokości 628 972, 25 zł przeznaczona zostanie na działania ABK US, których celem jest pomoc studentom w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 

Dzięki projektowi, który realizowany będzie w okresie od 1.10.2016 do 30.09.2019, sześciuset studentów wszystkich wydziałów US, studiujących w trybie dziennym i przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, skorzysta z pomocy doradcy zawodowego oraz weźmie udział w nowoczesnych badaniach diagnozujących kompetencje.

Badania pozwolą na stworzenie opisu cech charakteru diagnozowanej osoby, wykazanie jej talentów, optymalnego sposobu nauki i pracy oraz na określenie zainteresowań. Zdiagnozowane zostaną również kompetencje, poziom intelektualny, wiek emocjonalny, styl komunikacji oraz wiele innych osobowościowych predyspozycji uczestników projektu. Na tej podstawie opracowane zostaną szczegółowe raporty, które będą stanowiły zarówno cenną wskazówkę dla korzystającego z doradztwa studenta, jak też pomogą pracodawcy w procesie rekrutowania pracowników w dokonaniu wyboru właściwej osoby.

Projekt zakłada również pomoc nie tylko w znalezieniu zatrudnienia, lecz także opiekę mentora, który ułatwi studentowi adaptację w miejscu pracy.

 

 Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału ABKUS w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

 

Projekt przyczyni się do zwiększenia jakości i zakresu usług świadczonych przez ABK US związanych bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanym kierunku studiów na rzecz studentów wchodzących na rynek pracy w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości, efektem czego będzie zwiększenie aktywności zawodowej studentów na rynku pracy i skrócenie maksymalnie okresu podjęcia zatrudnienia po zakończeniu studiów.

 

Efektem projektu będzie stworzenie mechanizmów powtarzalnego wsparcia dla kolejnych roczników studentów m.in. poprzez włączenie ABK US w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności ABK w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia.

Zakładanym rezultatem projektu będzie również kontynuowanie kształcenia (na studiach II i III stopnia) lub podjęcie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia zatrudnienia przez min. 10% absolwentów US, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu.

 

Wartość projektu: 648 425,00 zł,
w tym dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego):
546 492,59 zł

 

Harmonogram działań