Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 15 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie.

Sweco Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu poszukuje osoby do pracy (praktyka / płatny staż) na stanowisku:
Asystenta ds. certyfikacji BREEAM
miejsce pracy: Szczecin

Wymagania:

 • student/-ka studiów zaocznych lub dziennych (IV-V rok) lub absolwent/-ka, preferowane kierunki:
  Budownictwo, Architektura, Inżynieria Środowiska, Energetyka;
 • dyspozycyjność (praktyka w wymiarze czasu zbliżonym do pełnego etatu);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny);
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office (AutoCAD lub/i znajomość programów do modelowania numerycznego będą dodatkowym atutem);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność i odpowiedzialność.

Zakres obowiązków:

 • Współpraca z licencjonowanym asesorem BREEAM: opracowywanie raportów i przygotowywanie dokumentacji na potrzeby certyfikacji;
 • koordynowanie procesu certyfikacji; wyszukiwanie w Internecie informacji uzupełniających dokumentację projektową, kontakt z producentami;
 • przygotowywanie analiz dodatkowych na potrzeby BREEAM w zależności od profilu doświadczenia kandydata: analiza kosztów oraz wpływu w cyklu życia budynku / modelowanie matematyczne spływów powierzchniowych i powodzi / analiza dostępności do światła dziennego / analiza możliwości zastosowania energii odnawialnej, travel plan itp.

Oferujemy:

 • udział w ciekawych projektach prowadzonych przez spółkę;
 • zdobycie doświadczenia w zakresie dotyczącym zielonych certyfikatów;
 • pracę w młodym zespole w nowocześnie zarządzanej firmie;
 • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych;

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem w tytule e-maila:
Asystent ds. certyfikacji BREEAM /06.2019_Szczecin na adres: praca.sweco@sweco.pl

Prosimy o zawarcie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sweco Consulting sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby obecnej rekrutacji. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Może Pani/Pan dodatkowo wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie Pani/Pana danych w kolejnych rekrutacjach. Będą one przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie swoich danych w kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sweco Consulting sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących w procesie rekrutacyjnym jest Sweco Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140225, NIP 5220004190, o kapitale zakładowym w wysokości 15 234 500,00 złotych (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak również mailowo na adres rodo@sweco.pl.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w zgłoszeniu aplikacyjnym oraz w przekazanych wraz ze zgłoszeniem dokumentach, jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny możliwości przetwarzania danych w nim zawartych w toku postępowania rekrutacyjnego przez Administratora. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę także na ich udostępnienie osobom trzecim, o których mowa w pkt 6 poniżej. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego Administrator nie będzie miał możliwości dokonywania oceny kandydata przez pryzmat jego danych osobowych innych niż wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w toku którego przesłane zostało zgłoszenie aplikacyjne kandydata oraz dokonania innych, wymaganych w związku z tym obowiązków nałożonych przepisami prawa.
4. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu określonym w ust. 3. Każdej osobie, która udzieliła zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na możliwość przetwarzania przez Administratora danych osobowych kandydata wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy.
6. Z Administratorem można skontaktować się w sposób określony w ust. 1 powyżej. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy od jej zakończenia w związku z koniecznością udzielenia informacji zwrotnej osobom, których zgłoszenia aplikacyjne nie zostały wybrane przez Administratora. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych. Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
8. Dane osobowe kandydata do pracy nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.