Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

 
 
 
 
W latach 2010-2015 łącznie zrealizowano 366 płatnych staży.

Projekt „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” umożliwił w VI edycji zrealizowanie 187 staży skierowanych do studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi opiniami stażystów, którzy odbywali staż w 2015 r. oraz z opiniami pracodawców, którzy pozwolili zdobyć doświadczenie studentom US.
Podstawowe informacje:
  • staż trwa 3 miesiące w wymiarze 115 godzin miesięcznie (miesiące wakacyjne - lipiec, sierpień, wrzesień) realizowanych zgodnie z harmonogramem stażu,
  • zakres obowiązków stażysty musi być zgodny z programem studiów realizowanym na Uczelni,
  • osoby odbywające staż otrzymują wynagrodzenie,
  • osoba legitymująca się danym numerem PESEL może odbyć tylko jeden staż w ramach zadania związanego ze wsparciem ABK US.

Etapy rekrutacji na staż:
ETAP 1. Składanie dokumentów aplikacyjnych - dokumenty złożyło 405 studentów.
ETAP 2. Ocena formalna dokumentów.
ETAP 3. Doradztwo zawodowe - badania cech osobowościowych odbyły się w dniach 23-30.03.2015 r.
ETAP 4. Rozmowa kwalifikacyjna - na rozmowy zaproszono 263 osoby. Rozmowy przeprowadzono w dniach 30.03-17.04.2015 r.
ETAP 5. Ogłoszenie wyników - 08.05.2015 r.

Kandydat ubiegający się o staż musi być:

a) studentem studiów stacjonarnych, który w dniu składania dokumentów jest studentem 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia lub jest studentem studiów II stopnia,
b) absolwentem studiów stacjonarnych kierunków objętych wsparciem, przy czym rozpoczęcie stażu nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od daty złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym,
c) osobą nieaktywną zawodowo zgodnie z definicją § 2. pkt. 17 Regulaminu staży,
d) osobą nie posiadającą doświadczenia zawodowego zgodnie z definicją § 2. pkt. 18 Regulaminu staży.

Dokumenty aplikacyjne Kandydata: 

1) Regulamin staży >> Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią dokumentu.wink

2) Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na staż/praktykę >>

3) Deklaracja PEFS >>

4) Oświadczenie o uczestnictwie w innych projektach >>

5) Zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta Uniwersytetu Szczecińskiego 

6) Kserokopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, kursach, stażach, praktykach, kołach naukowych US i innych

7) Zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen w poprzednim roku studiów z wybranego kierunku studiów stacjonarnych

8) CV ze zdjęciem


Dokumenty aplikacyjne Pracodawcy 2015 r.:
1) Formularz zgłoszeniowy Pracodawcy >>
2) Program stażu >>

3) Oświadczenie o przyjęciu na staż >>
4) Umowa stażu >>
5) Regulamin staży >>
6) Kserokopia/skan/oryginał aktualnego wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego lub innych dokumentów rejestrowych.