Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Zadanie przewiduje finansowanie kosztów szkolenia i podnoszenia kompetencji pracowników ABK US, co przyczyni się do zapewnienia kompleksowego zakresu usług oraz podnoszenia jakości świadczonych dotąd usług, których celem jest wspieranie studentów w wejściu na rynek pracy.

Realizację zadania zaplanowano od stycznia 2017 r.

 

W okresie od 10 kwietnia do końca maja 2017 r. zrealizowano szkolenie z obsługi narzędzia diagnozowania kompetencji służącego poradnictwu zawodowemu oraz przygotowania doradcy zawodowego do interpretacji wyników badań.

 

30 maja 2017 r. w siedzibie ABK US pracownicy jednostki uczestniczyli w  szkoleniu „Kurs Charakterologii Metodą Heymansa-Wiersmy” (Kwestionariusz Bergera).

Kolejne szkolenia zrealizowano w dniach 20-22 czerwca 2017 w biurze Wykonawcy (Kapitał Kariery, ul. Chorzowska 38a, Wrocław):

  • „Szkolenie eksperckie z diagnozy skłonności zawodowych” odbyło się 20 czerwca 2017. 
  • „Szkolenie z całożyciowego doradztwa kariery od Aktora do Autora” miało miejsce w dniach 21-22 czerwca 2017 r.

 

Rozeznanie rynku 

Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej - przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje doradcy zawodowego w ramach projektu pt. „Aktywnie Buduj Karierę” nr POWR.03.01.00-00-B118/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dokumentacja: https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/2890

Termin składania ofert:  13 lutego 2018 - 13:00