Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Firma Nordfish - Foodmark Sp. z o.o. - będąca częścią Firmy Lisner - poszukuje do Zakładu Produkcyjnego w Charzynie koło Kołobrzegu osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku: Młodszy Technolog Rozwoju Produktu


TWOJE OBOWIĄZKI:

 • Wprowadzanie i rozwój nowych surowców,
 • Kontakt z dostawcą w celu pozyskiwania spełniających wymagania próbek surowców,
 • Opracowanie wytycznych do specyfikacji,
 • Wstępna weryfikacja specyfikacji dostawcy, korekta parametrów, zmiana receptury surowca we współpracy z dostawcą w celu pełnego spełnienia wymagań,
 • Kierowanie surowców na badania jakościowe,
 • Organizacja oceny sensorycznej nowych surowców,
 • Poszukiwania nowych innowacyjnych surowców i ich prezentacja w zakresie możliwości wykorzystania.

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • Wykształcenia wyższego - preferowane: Technologia żywności, Towaroznawstwo, Biotechnologia,
 • Doświadczenie w przemyśle spożywczym w zakresie rozwoju produktu i technologii mile widziane,
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących produktów oraz dodatków funkcjonalnych do żywności,
 • Znajomość systemów jakości obowiązujących w przemyśle spożywczym,
 • Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • J. niemiecki będzie dodatkowym atutem,
 • Zorientowanie na realizację celów,
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w ramach organizacji.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży spożywczej,
 • Możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń zawodowych,
 • Stabilne zatrudnienie na odpowiedzialnym stanowisku,
 • Szkolenia z międzynarodowych standardów.

Zainteresowany? Podeślij swoje CV na adres: praktyki-staze@lisner.com.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO DO STOSOWANIA
W PRZYPADKU REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Nordfish - Foodmark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Charzynie (78 – 122) przy ul. Szkolnej 60, tel. (061) 849 55 54, zwana dalej administratorem. Kontakt z administratorem jest również możliwy mailowo pod adresem: rodo@nordfish.pl.
2.Dane osobowe będą przetwarzane:
a)w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
b)w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c)w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d)w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
e)w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
a)niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) - c) powyżej,
b)do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej,
c)w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz
d)przez okres 24 miesięcy od dnia wyrażenia zgody - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej.
4.Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane oraz podmiotom należącym do Grupy UTM.
5.Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę.
7.Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
8.Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.